คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยณรงค์ โชไชย

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

นายอมฤต ศุขะวณิช

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน