คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวนรนุช ไผ่แก้ว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช

กรรมการตรวจสอบ

นายชัยณรงค์ โชไชย

กรรมการตรวจสอบ