คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชัยยงค์ สัจจิพานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนันท์ เนตรรัตน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลโท วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช

กรรมการบริหารความเสี่ยง