ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567

เอกสาร

ลำดับรายการลิงค์
1. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
2. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มAเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
4. แบบฟอร์มBเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกเป็นกรรมการดาวน์โหลด
5. แบบฟอร์มCหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเป็นกรรมการดาวน์โหลด