เกี่ยวกับเรา

บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 300,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้า และจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม และจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกหลายครั้งจนในที่สุดได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 230 ล้านบาท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มเทคโนโลยี หมวดสื่อสาร โดยใช้ชื่อย่อซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BLISS” และเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2547

Timelines

2558
2559
2560
2561

2558

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,690 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 17,900 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งเป็น จัดสรร และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 16,000 ล้านหุ้น เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BLISS-W2) จำนวน 1,900 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น สามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย

2559

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ และผู้บริหารใหม่ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจใหม่สู่การเป็น ผู้สร้างสรรค์สินค้า และงานบริการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรองรับลูกค้า ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐฯ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที

2560

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ และเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งจัดการทำงาน และส่งมอบตามกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมจุดแข็ง โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท อินฟอร์เมชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวน 35% ส่งผลให้บริษัทฯ มีขอบข่ายลูกค้า และการรับงานได้กว้างขวางขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่มติใหม่ของการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆในปี พ.ศ. 2561

2561


เน้นการสร้างกำไรโดยรุกเข้าในงานโครงสร้างพื้นฐาน เร่งการส่งมอบงานที่ยังคงค้างให้แล้วเสร็จ
บริษัทสามารถได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จาก กสทช.
เป็นโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (ZoneC) กลุ่มที่2 ภาคเหนือ2
ทำให้ส่วนหนึ่งจะมีรายได้ระยะยาว