เอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่หัวข้อเอกสาร
26 เม.ย. 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
24 ส.ค. 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
24 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่หัวข้อเอกสาร
3 เม.ย. 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
1 เม.ย. 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
1 เม.ย. 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
2 เม.ย. 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
4 เม.ย. 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ดาวน์โหลด