8
นายอานุภาพ จามิกรณ์
ประธานกรรมการบริษัท
8
นางเพชรัตน์ ทองแตง
กรรมการ
8
นาย อิทธิ ทองแตง
กรรมการ
8
ดร. อมตะ ทัศนภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
8
นาย พินิจ วุฒิพันธุ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8
นาย พงศ์ศักดิ์ สุทธิศรีปก
กรรมการตรวจสอบ