ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (Position of work applied for)*

คำนำหน้าชื่อ (Prefix) *
นาย (Mr.)นาง(Mrs.)นางสาว(Ms.)

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *

Name - Surname (English) *

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) *

เลขบัตรประชาชน (ID Number) *

อีเมล์ (E-mail) *

โทรศัพท์/มือถือ (Telephone) *

ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address) *

แนบไฟล์ *