8
ดร. อมตะ ทัศนภักดิ์
กรรมการผู้จัดการ
8
นาย เชษฐ เจียมวิจักษณ์
รองกรรมการผู้จัดการ และ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
8
นางสาวฤทัยรัตน์ สุวิจิตรพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน และ รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8
นางสาว ณิชกานต์ รูปประดิษฐ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ USO และ รักษาการ ผู้จัดการส่วนงานประสานงาน
8
นายทรงพล มากพาณิชย์วัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฎิบัติการ
8
นาย ศุภชัย พวงเกตุ
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ USO
8
นายธวัชชัย แสงหาทัย
รักษาการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ 2
8
นางสาวมาลาตี คามตะศิลา
ผู้จัดการส่วนงานธุรการและจัดซื้อ และ รักษาการ ผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรบุคคล
8
นาย พีรวิชญ์ พรพนารัตน์
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการงานโครงการ 1
8
นาย ธนศักดิ์ โตโสภณ
ผู้จัดการส่วนงานคลังสินค้าและการรับประกัน
8
นางสาวธิดารัตน์ อุบลเวช
ผู้จัดการส่วนบัญชี
8
นายนิรุท วงศ์นาแค
ผู้จัดการส่วนงานศูนย์ปฏิบัติการทางเครือข่าย
8
นายคมกริช วงษ์วิเชียร
ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
นายนนท์ปวิธ นุชโพธิ์
ผู้จัดการส่วนงานปฎิบัติการ USO พื้นที่ 1
8
นายกฤษฎิ์ สายคำกอง
ผู้จัดการส่วนงานปฏิบัติการ USO พื้นที่ 2
8
นายกฤษฎา สะปันนา
ผู้จัดการส่วนงานปฎิบัติการ USO พื้นที่ 3
8
นาย ทินกร อ่อนน้อม
ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนงาน USO