ก.ค. 08

2558

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,690 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 17,900 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยแบ่งเป็น จัดสรร และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 16,000 ล้านหุ้น เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BLISS-W2) จำนวน 1,900 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น สามัญเดิม 10 หุ้นต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย