ก.ค. 08

2559

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะกรรมการ และผู้บริหารใหม่ และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจใหม่สู่การเป็น ผู้สร้างสรรค์สินค้า และงานบริการทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรองรับลูกค้า ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐฯ ที่มีความต้องการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที