ก.ค. 08

2560

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ และเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งจัดการทำงาน และส่งมอบตามกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมจุดแข็ง โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัท อินฟอร์เมชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวน 35% ส่งผลให้บริษัทฯ มีขอบข่ายลูกค้า และการรับงานได้กว้างขวางขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่มติใหม่ของการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆในปี พ.ศ. 2561