เม.ย. 26

2561


เน้นการสร้างกำไรโดยรุกเข้าในงานโครงสร้างพื้นฐาน เร่งการส่งมอบงานที่ยังคงค้างให้แล้วเสร็จ
บริษัทสามารถได้รับงานโครงการขนาดใหญ่จาก กสทช.
เป็นโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (ZoneC) กลุ่มที่2 ภาคเหนือ2
ทำให้ส่วนหนึ่งจะมีรายได้ระยะยาว