วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

“ เป็นผู้นำในการจัดสรรโซลูชั่น ด้านเทคโนโลยีต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้า เปิดกว้างทั้ง ในส่วนของสารสนเทศ การสื่อสาร และ งาน ก่อสร้างพื้นฐาน พลังงานทดแทน และ สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลที่ดี เพื่อยกระดับความเจริญก้าวหน้าของ ประเทศไทย ”

พันธกิจ

“ เติบโตอย่างยั่งยืน รับผิดชอบในทุกมิติ ทั้งต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย กับบริษัท (stakeholders) และสังคมโดยรวม ภายใต้การบริหารและกำกับกิจการที่ดี กระตือรือร้น มุ่งมั่นและพร้อมปรับเปลี่ยน พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์ และสื่อสาร สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ”

ค่านิยมองค์กร