ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศไว้ ทั้งยังตระหนักดีว่ากิจการที่จะประสบความสำ?เร็จและเติบโตอย่างมั่นคงนั้น จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับความใส่ใจในทุกๆ ด้านของการประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมไว้ 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

1) ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  ต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายฝ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่  ผู้ถือหุ้น  พนักงาน คู่ค้า  ลูกค้า  ตลอดจนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการ เป็นต้น  ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท  จึงมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นธรรมรวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร  อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขั้นพื้นฐานของกิจการ  โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้  บริษัทจะทำการเปิดเผยการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  รวมถึงกลไกในการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย  พร้อมทั้งมีการจัดทำและนำเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะ

2) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ากับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) โดยพร้อมที่จะปรับแนวทางการปฏิบัติด้าน CSR ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯได้มีการจัดทำแคมเปญ “GREEN” โดยให้แต่ละหน่วยงานจะต้องมีแผนในการพัฒนา ปรับปรุง หรือ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริษัทฯ อย่างน้อย 1 แคมเปญในทุกเดือน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ลดมลพิษทางอากาศ และ ให้พนักงานมีภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

จากเหตุการณ์วาตะภัย “พายุปาบึก” บริษัทได้ร่วมบริจาคเงิน กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท